١٣٩٩/١٠/١٢

سرباز حسینم

ما ملت امام حسینیم

گر چه ریزد خون من آن دوست رو

پای کوبان جان برافشانم بر او

رقص و جولان بر سر میدان کنند

رقص اندر خون خود مردان کنند

چون رهند از دست خود دستی زنند

چون جهند از نقص خود رقصی کنند

 

 

نظرات