١٣٩٩/١٠/١٨

نظام نامه امتیازدهی دانش آموزان

به منظور ایجاد انگیزه و تشویق نظام نامه امتیازدهی دانش آموزان تهیه شد. در این نظام نامه دانش اموزان با فعالیتهای پرورشی و آموزشی خود می توانند امتیازات کسب کنند و در پنل کاربری خود مشاهده نمایند.


نظرات