١۴٠٠/٠٧/٢۵

شورای دانش آموزی و شورای مرکزی باشگاه نوجوانان

 شورای دانش آموزی و شورای مرکزی باشگاه نوجوانان

کارگروه رسانه و فناوری

1.محمد حسین جانبازی                      37 رای

2.محمد مبرایی                                16 رای

کارگروه هیات

1.امیرحسین دهبزرگی                       27 رای

2.امیرحسین لادن                             25 رای

کارگروه انتظامات

1.میکائیل شکوهی                            28 رای

2.مهدی نام آور                               20 رای

کارگروه تدارکات و مالی

1.محمد علی ستوده                          22 رای

2.علیرضا باوی                               17 رای

کارگروه اردویی، ورزشی و جهادی

1.رضا غریبی                                30 رای

2.محمد محسن حسنی اردکانی             12 رای

کارگروه تبلیغات

1.محمد علی محمدیان                       20 رای

2.علی یزدان دوست                        16 رای

کارگروه نیروانسانی

1.ماهان مومن                               26 رای

2.امیرحسین محبی                          17 رای

علل البدل

1. محمد جواد هوشمند                      12 رای

2. حمیدرضا زارع                          11 رای


نظرات