١٣٩٨/٠٩/١٩

کلاس آمادگی جهت

مسابقه انشا نماز

در این کلاس نکات و مطالب مهم به دانش آموزان متقاضی شرکت در مسابقه انشا نماز آموزش داده شد.

نظرات