١٣٩٨/١١/٢۴

کسب مدال طلا مسابقات کشتی

کسب مدال طلا مسابقات کشتی

راهیابی به مسابقات استانی کشتی

کسب مقام دوم تیمی

نظرات