١٣٩٨/١١/٢۶

کسب معدل 20 در امتحانات نوبت اول

کسب معدل 20 در امتحانات نوبت اول

کسب رتبه های برتر علمی - آموزشی در نوبت اول سال تحصیلی 98-99

نظرات