١٣٩٨/١٢/٢۴

پیام های آسمان هشتم

پیام های آسمان هشتم - استاد: روحی

درس دوازدهم قسمت اول

درس دوازدهم قسمت دوم

 

درس دوازدهم قسمت سوم

 

درس سیزدهم

 

درس چهاردهم

 

درس پانزدهم

نظرات